EN | TH
 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมศิลปาชีพแก่นักเรียนศิลปาชีพที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนา ชาวไร่ ผู้ยากจน
ไม่มีที่ทำกิน ดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

“...คนเหล่านี้เป็นลูกชาวไร่ ชาวนาที่ยากจนที่สุดและข้าพเจ้าเลือกมาเป็นพิเศษ เลือกจากความยากจน ครอบครัวไหน
ยากจนที่สุดแล้วมีลูกมากที่สุด จะเลี้ยงตัวเองไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงเลือกมา แล้วมาอยู่ในพระบรมมหาราชวัง
ที่ตึกเก่า ๆ ที่ดั้งเดิมเป็นที่อยู่ของเจ้านายต่าง ๆ มากมายก่ายกองข้าพเจ้าให้เขาอยู่ที่นั่นแล้วก็มาทำการฝึกที่จิตรลดา...”

ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา ได้พัฒนาการดำเนินงานให้ก้าวหน้า ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
ล้วนเป็นประณีตศิลป์ชั้นสูง มีความวิจิตรงดงามถึงระดับ “ฝีมือช่างหลวง” หรือ “ช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ได้แก่
ช่างถมทอง ช่างเครื่องเงินเครื่องทอง ช่างคร่ำ ช่างลงยาสี ช่างปักผ้า ช่างแกะสลักไม้ ช่างเขียนลาย และช่างทอผ้า ฯลฯ
ผลงานแต่ละชิ้นล้วนทรงคุณค่ายิ่ง แสดงถึงเอกลักษณ์เกียรติศักดิ์ และเกียรติภูมิของงานประณีตศิลป์ไทยที่ประกาศให้
ชาวโลกได้ชื่นชม นับเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน ปัจจุบันโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ยกสถานะขึ้นเป็น “สถาบันสิริกิติ์”
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ งานศิลป์แผ่นดินอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นเกิดขึ้นจากฝีมือ ชาวไร่ ชาวนา ผู้ยากจน บางคน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ พระราชทานโอกาสให้ฝึกปรือเพิ่มพูนฝีมือ อีกทั้งพระราชทาน
กำลังใจแก่บุคคลเหล่านี้จนสามารถสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์ชั้นสูงได้นั้นเป็นสิ่งยากยิ่ง ทั้งนับเป็นสัมฤทธิ์ผลสูงสุดของ
สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

สถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดา จึงได้คัดเลือกผลงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน จัดแสดงให้
ประชาชนได้เข้าชม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษต่างๆ มาแล้ว ๕ ครั้ง
โดยใช้ชื่อนิทรรศการ “ศิลป์แผ่นดิน”

: ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ - ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
ในพระราชวังดุสิต เฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ

: ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ - ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
ในพระราชวังดุสิต เฉลิมฉลองโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

: ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ณ พระที่นั่ง-อนันตสมาคม
ในพระราชวังดุสิต เฉลิมฉลองโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

: ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ ณ พระที่นั่ง-อนันตสมาคม
ในพระราชวังดุสิต เฉลิมฉลองโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ

: ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ ณ พระที่นั่ง-อนันตสมาคม
ในพระราชวังดุสิต เฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๐
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ พระที่นั่งอนันตสมาคม เปิดเป็น
“พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” จัดแสดงผลงานของสถาบันสิริกิติ์เป็นการถาวร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
เป็นต้นมาและในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สถาบันสิริกิติ์จะจัดนิทรรศการ “ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๖” โดยกำหนดการเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
และเปิดให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป.


พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

 
 

Copyright @ 2012 Art of The Kingdom. All Rights Reserved.