EN | TH
 
 พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นมาแบบสถาปัตยกรรม แบบอิตาเลียนเรอเนสซองส์ (Italian Renaissance)
และแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) ภายนอกประดับด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคารารา (Carara) ประเทศอิตาลี

องค์พระที่นั่งเป็นอาคารหินอ่อนสองชั้น มีโดมสูงใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีโดมเล็กๆ โดยรอบอีก ๖ โดม รวมทั้งสิ้นมี ๗ โดม
ส่วนกว้างขององค์พระที่นั่ง ประมาณได้ ๔๗.๔๙ ม. ส่วนยาวประมาณ ๑๑๒.๕๐ ม. และส่วนสูงประมาณได้ ๔๗.๔๙ ม.

การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมดำเนินมาถึงปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เสด็จสวรรคต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการ
ก่อสร้างต่อตามพระราชประสงค์ ในที่สุดก็สำเร็จบริบูรณ์ในพุทธศักราช ๒๔๕๘ ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด ๘ ปี
สิ้นงบประมาณการก่อสร้างประมาณ ๑๕ ล้านบาท

ภายในพระที่นั่ง มีภาพเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๖
โดยฝีมือเขียนภาพของ นายซี. รีโกลีและศาสตราจารย์ แกลิเลโอ กินี จำนวน ๖ ภาพ ดังนี้

เพดานโดมด้านทิศเหนือ แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ครั้งดำรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึกเสด็จกลับจากราชการทัพเมืองเขมร)

ภาพจิตรกรรมบนเพดานโดมทิศตะวันออก แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุปถัมภ์งานศิลปะ

ภาพจิตรกรรมบนเพดานโดมทิศใต้ แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลิกทาส

ส่วนภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ติดกับโดมท้องพระโรงกลาง แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ออกประทับพระที่นั่งบุษบกมาลา ณ มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๔

บนเพดานโดมอื่นๆ ที่เหลือยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายอักษรพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ (จปร.)และอักษรพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วปร.)
รวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ครุฑ พญานาค และช้างเอราวัณ ประดับอยู่ท่ามกลางลวดลายธรรมชาติ นกป่านานาชนิด
ภาพเด็กไทยกับฝรั่งที่เขียนอย่างวิจิตร บริเวณของระเบียงโดมกลาง มีภาพเขียนแนวนวศิลป (Art Nuveau)
เป็นรูปผู้หญิงแต่งกายแบบยุโรป ยืนถือพวงมาลัยดอกไม้ล้อมรอบเป็นวงกลมอย่างสวยงาม

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีบางอย่าง ตามพระพระราชประสงค์เดิมของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และยังได้เป็นที่ประชุมสภาด้วย

เพดานโดมทางด้านทิศเหนือ แสดงภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สมัยเมื่อยังดำรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เสด็จกลับจากราชการทัพเมืองเขมร บรรดาพสกนิกรทั้งหลายพา
กันไปกราบบังคมทูลอัญเชิญ ให้ทรงรับราชสมบัติปกครองแผ่นดินอันนับเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

เพดานด้านใต้ของโดมทิศตะวันออก แสดงภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จเลียบพระนคร
โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ด้านหลังเป็นการก่อสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ที่ทรงพระราชดำริสร้าง
เพิ่มเติมให้สูงใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระนครหลวงเพดานด้านเหนือของโดมทิศตะวันออก แสดงภาพเหตุการณ์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบพระนครสถลมารคเช่นกัน แต่ฉากหลังเป็นภาพป้อมเผด็จดัสกร
พระมหาเจดีย์ในวัดพระเชตุพนฯ และพระมหาปราสาทราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งได้ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ก่อสร้างและบูรณะให้สวยงามขึ้น

เพดานโดมทางด้านทิศตะวันตก แสดงภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
เสด็จประทับเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ แวดล้อมด้วยพระภิกษุ และนักบวชต่างชาติศาสนานิกายต่างๆ ซึ่งได้เข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ทั้งสองข้าง แสดงนัยแห่งพระราชจรรยา ที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา
โดยไม่รังเกียจกีดกัน

เพดานโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง แสดงภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
พระราชทานอภัยทาน และทรงยกเลิกประเพณีทาสในประเทศไทยโดยสิ้นเชิง

เพดานโดมทางด้านทิศตะวันออกของท้องพระโรงกลาง แสดงภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ เสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกมาลา ที่มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๔

ใต้โดมกลาง ซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุดมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม ที่เพดานนับจากใต้โดมตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลาง
มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” สลับกับ “วปร.” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ


พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

 
 

Copyright @ 2012 Art of The Kingdom. All Rights Reserved.