ฉากจำหลักไม้ตำนานเพชรรัตน์

ฉากจำหลักไม้ ตั้งประกับด้วยเสาเม็ดทรงมัณฑ์บนม้าไม้ขาคู้ จำหลักลายใบเทศ พื้นฉากจำหลักไม้
เรื่อง “ตำนานเพชรรัตน์” ความว่า เทพยุดาเจ้าทั้งหลาย อีกทั้งฤๅษีสิทธิ์ และคนธรรพ์ พากันขึ้นเฝ้าพระอิศวร ทูลถามบ่อเกิดแห่งเพชรรัตน์ทั้ง 9 ประการ พระอิศวรแนะให้ไปถามพระฤๅษีอังคต ผู้มีอายุยาวมาตั้งแตครั้งกฤติยุค พระฤๅษีจึงเล่าว่า บรรดาเทพนิกร ฤๅษีสิทธิ์ พิทยาธร ทั้งปวง ประสงค์จะอำนวยเพชรรัตน์ทั้ง 9 จึงทูลให้มเหสักข์ นามมหาพลาสูร สร้างไว้เป็นสวัสดิมงคลแห่งโลกย์ ท้าวจึงบำเพ็ญตบะอยู่ 7 วันจนสิ้นชีพ อีก 7 วัน ร่างของท้าวเธอจึงแปรสภาพเป็นแก้ว 9 ชนิด คือหัวใจเป็นเพชรและทับทิม นัยน์ตาขวาเป็นแก้วไพฑูรย์ นัยน์ตาซ้ายเป็นแก้วโกเมน ลิ้นเป็นแก้วพระพาฬ น้ำเลี้ยงหัวใจเป็นแก้วจันทกานต์ เป็นต้น อนึ่งเมื่อท้าวมหาพลาสูรสิ้นชีวิต มีพระยาพาสุกินนาคราช สูบโลหิตท้าวจนแห้ง นาคนั้นถูกกครุฑจับไป ระหว่างทางสำรอกเลือดเป็นแก้วนาคสวาสดิและมรกฎ น้ำลายเป็นครุฑธิการ

ขนาด : ฉาก ยาว 3.50 เมตร สูง 4.50 เมตร กว้าง 18 เซนติเมตร ฐาน ยาว 4.62 เมตร กว้าง 1.22 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ : 69 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 10 เดือน 3 วัน
วาระจัดทำ : เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 และในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550