EN | TH
 
 
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จะปิดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อซ่อมแซมพระที่นั่งอนันตสมาคม


จะเปิดพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ (สามารถดูกำหนดวันเปิดได้ที่ www.artsofthekingdom.com หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๘๓ ๙๔๑๑)


งดสวมกางเกงขาสั้นเข้าบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม

คุณสมบัติผู้ต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินประจําปี ๒๕๕๙


หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงราคา ผ้านุ่ง เป็น ๕๐ บาท

พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

 
 

Copyright @ 2012 Art of The Kingdom. All Rights Reserved.